xxx
  เมษายน  2557  
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      


-::- กระทรวงศึกษาธิการ -::-
-::- www.moeradiothai.net -::-
-::- www.moeradiothai.net -::-
-::- www.moeradiothai.net -::-
สถิติผู้เข้าชม
รวม :
 
วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๗       เวลา ๑๙ : ๓๘ น.
  สามารถดาวน์โหลดผังรายการวิทยุศึกษาปี2557ได้แล้ว โดยเข้าไปที่ หน้าเอกสาร
 
จัดการประชุมวาระพิเศษ เพื่อหาข้อสรุป เรื่อง คูปองส่วนลดการซื้ออุปกรณ์รับชมทีวีดิจิตอล

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จัดการประชุมวาระพิเศษ เพื่อหาข้อสรุป เรื่อง คูปองส่วนลดการซื้ออุปกรณ์รับชมทีวีดิจิตอล  <รายละเอียด >
กระทรวงสาธารณสุข ย้ำเตือนประชาชนให้ระวังภัยอาหารและน้ำในช่วงฤดูร้อน

กระทรวงสาธารณสุข ย้ำเตือนประชาชนให้ระวังภัยอาหารและน้ำในช่วงฤดูร้อน เพื่อลดความเสี่ยงในการป่วยเป็นโรคอุจจาระร่วง และอาหารเป็นพิษ  <รายละเอียด >
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เตรียมร่วมกับพันธมิตรทางการท่องเที่ยว ออกโปรโมชั่นเที่ยวไทยผ่อน 0 เปอร์เซ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เตรียมร่วมกับพันธมิตรทางการท่องเที่ยว ออกโปรโมชั่นเที่ยวไทยผ่อน 0 เปอร์เซ็นต์ มุ่งหวังกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวในประเทศ ภายหลัง 2 เดือนแรกนักท่องเที่ยวหายไป 4 แสนคน  <รายละเอียด >
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นำเด็กจังหวัดชายแดนใต้ ร่วมถ่ายทอดวิถีชีวิตผ่าน งานเขียน

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นำเด็กจังหวัดชายแดนใต้ ร่วมถ่ายทอดวิถีชีวิตผ่านงานเขียน พร้อมอบรมความรู้สู่การเป็นนักเขียนอาชีพ  <รายละเอียด >
กรมการศาสนา จัดตั้งชมรมเยาวชนสมานฉันท์ 5 ศาสนา ในสถานศึกษา

กรมการศาสนา จัดตั้งชมรมเยาวชนสมานฉันท์ 5 ศาสนา ในสถานศึกษา ปลูกจิตสำนึกน้อมนำหลักพอเพียง ทำประโยชน์เพื่อสังคม  <รายละเอียด >
เปิดมุมหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านอักษร

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เปิดมุมหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านอักษรศาสตร์ พร้อมเปิดให้ประชาชนได้ศึกษา
 <รายละเอียด >
เมนูเด็ด จาก ผ.ศ. ศรีสมร คงพันธ์
แขกรับเชิญรายการตามตะวัน

 

  
กรมประมง ประกวดวาดภาพ
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
หัวข้อประมงไทยก้าวไกลสู่อาเซียน แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กำหนดวาดภาพบนกระดาษ 100 ปอนด์ ขนาด 15 นิ้ว x 22 นิ้ว ตามหัวข้อที่กำหนด ไม่จำกัดเทคนิคการนำเสนอผลงาน รวมทั้งเขียนชื่อ - สกุล สถานศึกษา ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมทั้งลายมือครูผู้สอน และอาจารย์ใหญ่หรือผู้อำนวยการสถานศึกษา รับรองผู้สมัครลงในใบรับสมัคร ส่งผลงานที่สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง ส่วนเผยแพร่การประมง ผ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมประมง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2579 8564 ปิดรับผลงานวันที่ 15 มิถุนายน
 
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  พิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชน  ประจำปี  2557  เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ  โดยสามารถรวมรวบประวัติและผลงาน  ส่งให้สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก  เยาวชน  ผู้ด้อยโอกาส  ภายในวันที่     30  เมษายน  2557 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง เว็บไซต์ www.opp.go.th
  
สำนักงาน ก.พ. จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาและเพิ่มทักษะนิติกร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล” รุ่นที่ 2 ให้แก่นิติกร ระดับปฏิบัติการ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 3 เมษายน ผู้สนใจติดต่อส่วนราชการที่สังกัดอยู่ เพื่อส่งรายชื่อไปยังสำนักงาน ก.พ. จำกัดส่วนราชการละ 2 คน สอบถามรายโทร 0 2547 1628
 
 
 
 
 
 
aa
 

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2354-5730 ต่อ 328 webmaster@moeradiothai.net โทร.0-2354-5717

Copyright 2006 by FM 92 MHz and AM 1161 kHz All right reserved.