load..player
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 19 มกราคม 2562 | สถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าอบรมภาษาต่างประเทศ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี โดยสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น" ผู้สนใจศึกษารายละเอียด และวิธีการสมัครได้ ทางเว็บไซต์ สถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระห เชิญชวนนักเรียนอายุระหว่าง 14-19 ปี งผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ดูรายละเอียดและดาวโหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ globethailand.ipst.ac.th
วีดีโอ