02-03-2560

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมถวายเป็น พระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน โดยให้บริการอุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2200 7727

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมถวายเป็น พระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2560 โดยให้บริการอุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ขูดหินน้ำลาย ทันตกรรมเด็กและถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม ในวันที่ 31 มีนาคม เริ่มแจกบัตรคิวเวลา 07.00-11.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ส่วนหลัง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2200 7727 (อ่านหมายเลขโทรศัพท์ซ้ำสองครั้ง)