17-03-2560

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรม ให้กับผู้บริหาร

   หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษเรื่อง คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร ที่สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง สายปฏิบัติการ” สู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาความสามารถของผู้บริหารระดับกลางในการถ่ายทอดนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงไปสู่การปฏิบัติและเป็นการประยุกต์หลักการบริหาร มช. 4.0 โดยมี คณะผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษกว่า 60 คน

   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในตอนหนึ่งของการบรรยายว่า ข้าราชการ คือผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้บริหารงานของแผ่นดิน ข้าราชการจะต้องยึดมั่นในอุดมการณ์ของข้าราชการที่ว่า “ข้าราชการ คือ ผู้ทำงานให้ประชาชนชื่นใจ” โดยประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักธรรม มีความเที่ยงธรรม มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีเมตตาธรรม ยึดมั่นในแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท เพื่อสร้างประโยชน์สุขและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มุ่งเน้นความซื่อสัตย์สุจริตสร้างชาติ เรียนรู้ตามรอยพ่อ รู้ รัก สามัคคี เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา

   ทั้งนี้ การฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายปฏิบัติการใช้เวลาในการอบรม และฝึกปฏิบัติทั้งสิ้น 45 ชั่วโมง ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มุ่งเน้นสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย ต้องอาศัยผู้บริหาร ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรู้ความชำนาญในด้านการบริหารเป็นอย่างดี พร้อมเป็นผู้นำการขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสู่เป้าหมายที่วางไว้