17-03-2560

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เล็งใช้การอบรม สวทช. พัฒนาครู เชื่อมโยงมีผลเลื่อนวิทยฐานะ

   ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้ตนได้หารือกับ ดร.ชฏามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. และคณะในเรื่องการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งขณะนี้ สวทช.ได้มีการจัดทำสื่อสำเร็จรูปจำนวนมาก ที่น่าสนใจคือ สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ทางกระทรวงศึกษาธิการ จึงต้องการนำสื่อต่าง ๆ ของ สวทช. ที่ผ่านการทดลองวิจัยแล้วมาใช้ รวมถึงร่วมกันพัฒนาครู ในการเตรียมพร้อมขยายจัดการเรียนการสอนปฐมวัย ตามที่ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดไว้

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่ากระทรวงศึกษาธิการ จะร่วมกับ สวทช.ในการพัฒนาครู และขยายสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทุกระดับ เน้นพิเศษที่ระดับปฐมวัย ซึ่งหลังจากนี้ จะหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ สช. ซึ่งในส่วนของ สช.จะเน้นโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริใ นจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงจะดูการอบรมพัฒนาของครูให้เชื่อมโยงกับการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ ที่จะเน้นการพัฒนาครูด้วย โดยจะดูว่า หลักสูตรไหนของ สวทช. ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการอบรมแล้วสามารถนำไปใช้ในการเสนอขอวิทยฐานะได้

   ด้าน ดร.ชฏามาศ กล่าวว่า สวทช.มีนักวิจัยและผู้ช่วยวิจัย ประมาณ 1,600 คน ซึ่งมีโปรแกรมเรื่อง การพัฒนากำลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลายรูปแบบ ตั้งแต่สำหรับเด็กอนุบาล ไปจนถึง หลังปริญญาเอก จากการหารือกับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะเน้นไปในเรื่อง การพัฒนาขีดความสามารถของครู ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยเบื้องต้นอาจไม่สามารถจัดอบรมให้ครูหลายแสนคนที่มีอยู่ได้ แต่สามารถทำกับครูจำนวนหนึ่งแล้วใช้สื่อสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา(ETV ) ของกระทรวงศึกษาธิการ กระจายความรู้ไปสู่ครู ทั่วประเทศได้