20-03-2560

สำนักงาน กศน. เดินหน้าขับเคลื่อน “เมืองนักอ่าน” ผ่านการสร้างเมืองนักอ่านต้นแบบ นำร่องใน 36 จังหวัด

   นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. เปิดเผยถึงการประชุมคณะทำงานโครงการ “เมืองนักอ่าน ”ประจำปี 2560 ที่จัดโดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงาน กศน. ว่า สืบเนื่องจากสำนักงาน กศน. มุ่งมั่นที่จะเดินหน้าพัฒนาและ แสวงหารูปแบบใหม่ๆ ในการปลุกนิสัยให้ประชาชนคนไทยมีนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการประชุมครั้งนี้ เสมือนการเปิดเวทีเพื่อระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วน ทั้ง สำนักงาน กศน. ส่วนกลาง และ กศน. ส่วนภูมิภาค ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันเติมเต็ม วิธีบริหารจัดการ กระบวนการทำงาน รวมถึงกิจกรรมที่คณะทำงานของแต่ละจังหวัด ได้ดำเนินงานส่งเสริมการอ่าน อันมาจากยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงาน กศน. ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดชุมชนรักการอ่านและสร้างความตระหนักให้ประชาชน เห็นคุณค่าของการอ่านรวมถึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการอ่านของประชาชน จนนำไปสู่เป้าหมายคนไทยทุกช่วงวัยมีนิสัยรักการอ่านมากยิ่งขึ้น ขณะที่โครงการ “เมืองนักอ่าน” ประจำปี 2560 ครั้งนี้ สำนักงาน กศน. ตั้งใจจะดำเนินการในรูปแบบเชิงรุกมากขึ้น ตามกรอบแนวคิดการดำเนินงาน ประกอบด้วย เพื่อรวมพลังขับเคลื่อนการอ่านในทุกระดับ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนโดยประชารัฐ / เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทุกรูปแบบ มุ่งผลลัพธ์ให้เกิดพฤติกรรมมีนิสัยรักการอ่านในพื้นที่ดำเนินงานเมืองนักอ่าน / เพื่อแสวงหารูปแบบการพัฒนาเมืองนักอ่าน โดยเน้นสร้างเมืองนักอ่านต้นแบบ จำนวน 36 จังหวัด แบ่งเป็นภาคเหนือ 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย ตาก พะเยา น่าน พิจิตร พิษณุโลก ลำปาง/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น นครราชสีมา / บุรีรัมย์ / มุกดาหาร / เลย / ศรีสะเกษ / อุดรธานี / อุบลราชธานี /ภาคกลาง 6 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท / ประจวบคีรีขันธ์ / พระนครศรีอยุธยา / สุพรรณบุรี / สมุทรสงคราม เพชรบุรี / ภาคตะวันออก 5 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี / ฉะเชิงเทรา / ชลบุรี / ปราจีนบุรี สมุทรปราการ และภาคใต้ 10 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ / พังงา / ตรัง / พัทลุง นครศรีธรรมราช / นราธิวาส / ยะลา / ปัตตานี / สงขลา และสตูล

   นายกฤตชัย อรุณรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรวมกันถอดบทเรียนจากผลสำเร็จของการดำเนินงานส่งเสริมรักการอ่านในแต่ละจังหวัดแล้ว ทาง สำนักงาน กศน. หวังว่าจะทำให้คณะทำงานทุกคน ได้รับแนวทางที่หลากหลาย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยเน้นสร้างเมืองนักอ่านต้นแบบ ในโครงการ “เมืองนักอ่าน”ประจำปี 2560 เพื่อเป้าหมาย พัฒนาชุมชนของตนเองให้เกิดแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่หลากหลาย และนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป และเนื่องจากในวันที่ 2 เมษายน 2560 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ“วันรักการอ่าน” สำนักงาน กศน. ทั่วประเทศ ได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรม ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้ประชาชนเห็นคุณค่าของการอ่านในวันดังกล่าวเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสนี้ด้วย