19-04-2560

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ย้ำ ธีออส 2 ไม่ใช่จัดหาดาวเทียมอย่างเดียว

  ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ หรือ จิสด้า กล่าวย้ำว่า ธีออส 2 ไม่ใช่การจัดหาดาวเทียมอย่างเดียว แต่เป็นการพัฒนาและต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการปฏิรูประบบตัดสินใจและบริหารเชิงพื้นที่ของประเทศที่ผู้ใช้งานจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การกำหนดโจทย์ให้ได้ว่าต้องการอะไร อยากจะเห็นอะไร หรืออยากจะทำอะไร เมื่อรู้เป้าหมายที่แท้จริงแล้ว เราจะสามารถออกแบบระบบเพื่อตอบโจทย์ได้ ซึ่งตรงนี้ จะเชื่อมโยงกับความต้องการของประเทศทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการเกษตร ด้านการจัดการน้ำ ด้านภัยพิบัติ ด้านความมั่นคง ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และด้านการจัดการเมืองโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ

   อย่างไรก็ตาม ระบบธีออส 2 หลังจากนี้จะเป็นการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบของจิสด้า ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2553 โดยวิธีประกวดราคา เพื่อให้หน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชนจากประเทศต่าง ๆ ที่มีขีดความสามารถทางเทคนิคเข้ายื่นข้อเสนอโครงการได้ เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โปร่งใส คุ้มค่าการลงทุน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ

   ผู้อำนวยการจิสด้า กล่าวอีกว่า ธีออส 2 ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมอวกาศให้กับประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมและบริการด้านเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อให้ประเทศไทยเข้าสู่อุตสาหกรรมอวกาศได้อย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจากปัจจุบันหลายประเทศให้ความสำคัญกับการลงทุนในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ประกอบกับรัฐบาลไทย มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อให้สามารถตอบสนองกับวิสัยทัศน์ไทยแลนด์ 4.0 ตามที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศ เพื่อการปฏิรูปและเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐที่จะทำให้มีระบบที่พร้อมใช้ และทันต่อสถานการณ์ เพื่อส่งต่อไปยังผู้ใช้งานทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และประชาชน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตข้างหน้าประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางความสำคัญของอุตสาหกรรมอวกาศของโลกในฐานะของศูนย์กลาง ทางนวัตกรรมและการลงทุนด้วยเช่นกัน