19-04-2560

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ร่วมกับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ต่อยอด การจัดกิจกรรม “โดรน โฟโตกราฟฟี่”

   นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ กล่าวว่า ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ หรือ TCDC สานต่อนโยบาย “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน พัฒนาทักษะและปลูกฝังแนวคิดด้าน “ความคิดสร้างสรรค์” แก่เด็กและเยาวชนไทยผ่านการเสริมสร้างศักยภาพ 4 ด้าน อาทิ ศักยภาพด้านความรู้ / ด้านความสัมพันธ์ / ด้านอาชีพ และ ด้านสุขภาพ ผ่านการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยในปัจจุบัน ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ และพัฒนาตนเองจากสิ่งรอบตัว โดยล่าสุดศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ได้ร่วมกับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ หรือ OKMD (โอเคเอ็มดี) ต่อยอดการจัดกิจกรรม “โดรน โฟโตกราฟฟี่” เวิร์คช็อปสร้างสรรค์สารคดีด้วยภาพถ่ายทางอากาศ เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้เรียนรู้ และทดลองปฏิบัติการเล่าเรื่องด้วยภาพ ตั้งแต่กระบวนการวางพล๊อตเรื่อง / การถ่ายทำ / การตัดต่อ และการนำเสนอ โดยในปี 2560 ได้เริ่มนำร่องกับโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 โรงเรียน

   นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดเวิร์คช็อปดังกล่าวจะใช้เวลาทั้งหมด 3 วัน วันละ 4 ชั่วโมง โดยตลอดระยะเวลาจัดกิจกรรมนักเรียนจะได้เรียนรู้ทั้งการใช้ ความคิดสร้างสรรค์เพื่อฝึกการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพ การได้สัมผัสกับนวัตกรรมที่ทันสมัยและใช้งานจริงในโลกยุคปัจจุบัน การทำงานร่วมกับเพื่อนเสมือนการทำงานจริง การฝึกทักษะนำเสนอ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และทักษะอื่นๆอีกมากมายที่ไม่ สามารถหาได้ในห้องเรียน ผ่านการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยในปัจจุบัน ทำให้เด็กและเยาวชนสามารถเรียนรู้ด้วยสิ่งรอบตัวที่ตนเองมี ความสนใจอยู่ อันเป็นการปลูกฝังนิสัย ใฝ่เรียนรู้จาก สิ่งรอบตัว ไม่หยุดอยู่กับที่ และมองทุกสิ่งเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์กับการใช้ชีวิต

   ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 1160 อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10501 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2105 7441