16-05-2560

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดการประชุม เรื่อง “การติดตามการส่งเสริมค่านิยมของคนไทยและสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลครู”

นายชาญ  ตันติธรรมถาวร ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา  กล่าวในการประชุม เรื่องการติดตามการส่งเสริมค่านิยมของคนไทยและสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลครู เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลการติดตามประเมินการส่งเสริมค่านิยมของคนไทย ว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา หรือ สกศ.  ในฐานะหน่วยงานนโยบายที่มีภารกิจหลักประการหนึ่ง คือ การติดตามผลและประเมินผลการจัดการศึกษาในภาพรวมของประเทศ  เพื่อประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์และมาตรการจัดการศึกษา ได้ดำเนินโครงการติดตามและประเมินการส่งเสริมค่านิยมของคนไทยตามนโยบายของรัฐบาล เรื่องการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ซึ่งที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานนำไปกำหนดแผนนโยบายไปสู่สู่การปฏิบัติทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ในการประเมินผล การรับรู้ของผู้เรียน การดำเนินการส่งเสริมของสถานศึกษารวมถึงเสนอข้อมูลประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายและชี้แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมของผู้เรียน โดยการดำเนินการครั้งนี้ สกศ. ได้รับความร่วมมือจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินการติดตามการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ทราบถึงสมรรถนะและการปฏิบัติงานด้านการวัดและประเมินผลครู ปัญหาอุปสรรค / กระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชาติ รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบการวัดประเมินผลการเรียนรู้ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับชาติ เพื่อใช้เป็นการกำหนดนโยบายในระดับการศึกษาขั้นพื้นบานให้มีคุณภาพต่อไป