18-05-2560

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอเชิญประชาชนเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีประกาศเกียรติคุณเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) อดีตเสนาบดีกระทรวงธรรมการ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ขอเชิญประชาชนเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีประกาศเกียรติคุณเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) อดีตเสนาบดีกระทรวงธรรมการ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๑๓๔๔, ๑๓๓๐, ๒๓๔๙