14-07-2560

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทาง

   นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. ในแต่ละปีจะนำผลการดำเนินงานมาวิเคราะห์ร่วมกับปัญหา อุปสรรค ผลสำเร็จ แนวโน้มของตลาด สถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเป้าหมายสำหรับจัดทำแผนสำหรับปฏิบัติงานในปีถัดไป โดยผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งการประชุม เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานปี 2561 นี้ ททท. จะเน้นการทำงานเชิงบูรณาการอย่างจริงจังเพื่อลดความซ้ำซ้อนของการใช้ทรัพยากรทุกส่วน นำไปสู่การทำงานที่รวดเร็วและเป็นประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งการสร้างความแข็งแกร่งจากภายในองค์กรจะทำให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและ ปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ดี สำหรับ ในปี 2561 ททท. ตั้งเป้าหมายเพิ่มรายได้จากนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 หรือมีรายได้รวมประมาณ 3.1 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นรายได้ การท่องเที่ยวในประเทศ 1 ล้านล้านบาท และต่างประเทศ 2.1 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่คาดว่าจะมีรายได้รวมจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประมาณ 2.7 ล้านล้านบาท

   นายยุทธศักดิ์ สุภสร กล่าวเพิ่มเติมว่า ททท.จะเน้นส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและพัฒนาการท่องเที่ยวด้านต่างๆ ให้สอดรับกับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลและสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างความเข้มแข็งจากภายในตั้งแต่ระดับท้องถิ่น เพื่อสร้างสมดุลในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยแผนการทำงานใน 5 เรื่องได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นที่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว / การทำตลาดสมัยใหม่ / การพัฒนาสินค้าด้วยนวัตกรรม / การสร้างอัตลักษณ์ให้กับแหล่งท่องเที่ยว และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ส่วนการส่งเสริมการจัดกิจกรรมในปี 2561 ททท. จะเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเพื่อรองรับการเป็นเจ้าบ้านที่ดี