14-07-2560

กระทรวงศึกษาธิการ จัดงานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

   พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในการเป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งเปิดอาคารกระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า และมอบนโยบายขับเคลื่อนการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกล่าวว่า นิทรรศการ "มหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษา" เป็นประโยชน์อย่างมากแก่ผู้ร่วมงานและประชาชนทั่วไปที่จะได้รับทราบผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ ซึ่งการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้การศึกษาแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยการจัดการเรียนการสอน มีความหลากหลายตามอัตลักษณ์และบริบทในพื้นที่ กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าถือเป็นศูนย์กลางที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และนโยบาย การบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

   ด้าน พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงได้ประกาศให้ใช้ชื่อการจัดการศึกษาว่า “การจัดการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้” ต่อมา จึงได้ประกาศตั้งศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ “กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้า” เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนนโยบาย แผนงาน โครงการ และการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีการนำนโยบายการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล อย่างเป็นรูปธรรม น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช คือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการทำงานของทุกภาคส่วน

   นอกจากนี้ ในส่วนการบริหารจัดการได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี ที่สอดคล้องกับยุทศาสตร์ชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยกำหนดเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง /การผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน / การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ / การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมทางการศึกษา / การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม / และการพัฒนาระบบ การบริหารจัดการศึกษา ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่

   ทั้งนี้ ตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ได้มีการกำหนดเป็น 6 ยุทธศาสตร์ย่อย 14 เป้าหมายสำคัญ / 55 ตัวชี้วัด / 18 กลยุทธ์ / และ 81 แนวทางย่อย ที่ใช้เป็นแนวทาง ในการดำเนินงาน ซึ่งจากการดำเนินงานตาม 6 ยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าทุกหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ได้มีการบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้บรรลุตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่วางไว้ และที่สำคัญ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนหน้าได้เน้นย้ำสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานอยู่ในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน