20-07-2560

มูลนิธิเวลเนสแคร์ เพื่อผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยไตเสื่อม จัดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง “พิชิตมะเร็งฟื้นฟูไตด้วยวิถีธรรมชาติ ครั้งที่ 10” ในวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 17.00 นผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 09 564

มูลนิธิเวลเนสแคร์ เพื่อผู้ป่วยมะเร็งและผู้ป่วยไตเสื่อม จัดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง “พิชิตมะเร็งฟื้นฟูไตด้วยวิถีธรรมชาติ ครั้งที่ 10” ในวันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 17.00 น. ณ หอประชุมพุทธวิชชาลัย ห้องประชุม1และ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 09 5640 0461