07-08-2560

กรมศิลปากรจัดเสวนา เรื่องการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

   พลเอกธนศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในการเป็นประธานพิธีเปิดเสวนาวิชาการ เรื่อง การใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร " เพื่อเป็นการเพิ่มพูนและเผยแพร่ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ จารีตประเพณี พร้อมความเข้าใจในแบบแผนธรรมเนียมข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คำศัพท์อันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธี พระบรมศพให้ถูกต้องแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชนและบุคลากรกระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้เนื่องในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ปรากฏคำศัพท์ ที่เกี่ยวเนื่องในการพระราชพิธีเป็นจำนวนมากและซึ่งสะท้อนถึงเรื่องราวประวัติศาสตร์มรดกภูมิปัญญาทางด้านภาษาและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับราชประเพณี เครื่องประกอบพระราชพิธี ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมซึ่งยังมีประชาชนและผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชนอีกจำนวนมากที่ไม่ทราบถึงความเป็นมาความหมายรวมถึงรายละเอียดของ คำศัพท์ดังกล่าว กรมศิลปากรโดยสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์จึงได้ดำเนินการจัดเสวนาวิชาการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพตลอดจนเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์การจัดสร้างพระเมรุมาสและเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

 

   สำหรับการเสวนาทางวิชาการ ครั้งนี้ คาดว่าจะเป็นการสร้าง ความรู้ความเข้าใจในการใช้คำศัพท์เรื่องในการพระบรมศพและนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม พร้อมกันนี้ยังได้จัดให้มีการนำชมราชรถพระยานมาศและนำชมพระเมรุมาศเพื่อให้เกิดความเข้าใจในรายละเอียดทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมยิ่งขึ้น นอกจากนี้จะมีการจัดทำอีบุ๊ครวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธี พระบรมศพให้แก่ประชาชนได้ดาวน์โหลดด้วย