10-08-2560

คณะรัฐมนตรี อนุมัติเห็นชอบตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอให้ปี 2561 เป็น "ปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ อย่างยั่งยืน"

   นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติเห็นชอบตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอให้ปี 2561 เป็น "ปีท่องเที่ยว วิถีไทยเก๋ไก๋ อย่างยั่งยืน" ตามยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก และเติบโตอย่างมีดุลยภาพบนพื้นฐานของความเป็นไทย ช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกภาคส่วนให้เกิดความยั่งยืน ด้วยกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ส่งผลทำให้คนไทยเกิดความรักชาติ รักสถาบันพระมหากษัตริย์ เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และเกิดความปรองดองในชาติ ซึ่งมีกิจกรรมหลัก ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา / การท่องเที่ยวเชิงอาหาร / การท่องเที่ยวทางน้ำ / การท่องเที่ยวเพื่อการแต่งงานและฮันนีมูน / การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ / ASEAN Connect / การท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นต้น

   ทั้งนี้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐและเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วม และขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 - 1 มกราคม 2562 ซึ่งโครงการนี้เป็นการนำกิจกรรมต่างๆ มาผสานเข้าด้วยกันอย่างมีความหมายให้เป็นที่ประทับใจ