11-08-2560

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี มอบนโยบาย และบรรยายพิเศษ

   หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวบรรยายพิเศษ เรื่อง "ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใจความตอนหนึ่งว่า แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560-2569 จัดทำขึ้นเพื่อเชื่อมต่องานพัฒนาในช่วงที่ผ่านมา ปรับให้เข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทั้งการปรับเปลี่ยนประเทศไปสู่ Thailand 4.0 การเข้าเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน การก้าวเข้าสู่ศตวรรษ ที่ 21 และสังคมดิจิทัล โดยมีเป้าหมายพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน ตลอดจนสามเณร จำนวนกว่า 150,000 คน ในสถานศึกษาโครงการ 844 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 51 จังหวัด รวม 2,317 หมู่บ้าน

   โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนในเป้าหมายหลัก 8 ประการ คือ เสริมสร้างสุขภาพของเด็กตั้งแต่ในครรภ์มารดา / เพิ่มโอกาสทางการศึกษา / เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางวิชาการและทางจริยธรรม / เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการงานอาชีพ / ปลูกฝังจิตสำนึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นและของชาติไทย / ขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน และพัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือครูอาจารย์ ช่วยขบคิดหาแนวทางนำกรอบแนวคิดโครงการโรงเรียนคุณธรรม 5 ด้าน ปลูกฝังให้กับเด็กนักเรียน ในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความพอเพียง ความกตัญญกตเวที ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม โดยครูต้องดำรงตนเป็นตัวอย่างทั้งในการทำงานและการดำเนินชีวิต เช่น ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความเจียมเนื้อเจียมตัว ระมัดระวัง ไม่ผลีผลาม หรือเรียกได้ว่าทำทุกอย่างด้วยความมีสติ, ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ พร่ำสอนศิษย์ด้วยความรักความเอาใจใส่ หวังให้ได้ดีมีความรู้ ทั้งนี้ เมื่อลูกหลานนักเรียนได้เห็น ก็จะซึมซับอย่างเป็นธรรมชาติ และจะปฏิบัติตามในที่สุด อันจะส่งผลดีต่อทั้งตัวครูผู้เป็นต้นแบบ และนักเรียนที่จะเจริญก้าวหน้าอย่างสง่างาม เป็นกำลังสำคัญ ของชาติในอนาคต