07-09-2560

เปิดตัวระบบผลิตแผนที่กลางออนไลน์ จีมอส สนับสนุนการบริหารจัดการน้ำทั้งประเทศ

   นายธัชชัย แสนเสนา หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า จิสด้า เปิดตัวระบบผลิตแผนที่กลางออนไลน์ หรือ G-MOS (จีมอส GISTDA MAP ONLINE SERVICE) เพื่อสนับสนุน การดำเนินงานให้กับหน่วยงานภาครัฐทั้งจากส่วนกลางและท้องถิ่นนำมาใช้งาน ด้านการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยทั้งในภาวะปกติและวิกฤติ ให้มีความถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยระบบ G-MOS เป็นระบบที่ให้บริการแผนที่กลางผ่านเว็บไซต์ http://gmos.gisda.or.th เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยของประเทศไทย ในทุกมิติ การพัฒนาระบบดังกล่าว ดำเนินงานภายใต้กรอบแนวคิดที่จะพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการ ได้อย่างทันท่วงที ประกอบด้วยการให้บริการแผนที่พื้นฐาน (Base map), การให้บริการแผนที่ในสถานการณ์ปกติ ซึ่งจะมีการอัพเดทข้อมูล 1-2 สัปดาห์, และการให้บริการแผนที่ ในภาวะวิกฤติ ซึ่งจะให้บริการข้อมูลและแผนที่แบบวันต่อวัน

   ด้านนาย กอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธรภัย หรือ ปภ. ได้นำข้อมูลแผนที่น้ำท่วม ไปใช้ในการชี้เป้า ดูทิศทางการไหลของน้ำ สามารถเข้าถึงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและแจ้งเตือน ได้ทันท่วงที การดำเนินงานภายใต้ระบบนี้จะครอบคลุมตั้งแต่พื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และ ปลายน้ำสามารถเลือกใช้ข้อมูลได้ตามวัตถูประสงค์