11-09-2560

กระทรวงศึกษาธิการเตรียม เริ่มโครงการฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ เฟสสอง

   นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งศูนย์ดังกล่าวจะเป็นศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเหมือนกับสถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยศูนย์ดังกล่าวได้ให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แบ่งพื้นที่บางส่วนมาจัดตั้ง และมีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จากศูนย์ FIX IT CENTER เข้ามาช่วยซ่อมสร้างดูแลดำเนินการให้จะได้ไม่ต้องไปสร้างใหม่ เพื่อที่ประหยัดงบประมาณ ทั้งนี้ศูนย์ดังกล่าวจะเป็นศูนย์ของกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมด เพื่อให้มีสถานที่ฝึกอบรมพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดความสงบสุขในพื้นที่ ตลอดจนให้เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรที่ปฎิบัติงานในพื้นที่ด้วย

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ประชาชน โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการจะเริ่มโครงการ Education To Empolyment Vocational Boot Camp หรือโครงการฝึกอบรมระยะสั้นฐานสมรรถนะ เฟสสองอีกครั้งในวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการที่ตอบโจทย์การศึกษาเพื่อการมีงานทำอย่างแท้จริง ดังนั้นโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นในเฟสสองนี้นอกจาก

   ะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่ว่างงานแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าวด้วย โดยจะเพิ่มสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการมากยิ่งขึ้น