กระทรวงศึกษาธิการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ “ลูกเสือพิทักษ์ป่า”

11-09-2560

กระทรวงศึกษาธิการ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ “ลูกเสือพิทักษ์ป่า”

   พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการลูกเสือพิทักษ์ป่า Scout Ranger” กับกระทรวงศึกษาธิการ ว่า การลงนามข้อตกลงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้แก่ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เยาวชน และประชาชน ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในการปกปักรักษาทรัพยากร พร้อมจัดตั้งกองลูกเสือพิทักษ์ป่า สร้างเครือข่ายในพื้นที่คุ้มครองและเขตกันชนทั่วประเทศ ซึ่งการดำเนินงานของลูกเสือพิทักษ์ป่า จะทำหน้าที่เป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ ในรูปแบบต่างๆ

เช่น การปลูกต้นไม้ ดูแลรักษาต้นไม้ รณรงค์ไม่ล่าสัตว์ป่าร่วมกับชุมชน รณรงค์การป้องกันไฟป่า ในชุมชนที่อยู่ในหรือติดกับพื้นที่คุ้มครอง รวมไปถึงการร่วมกันสร้างแหล่งอาหารและแหล่งน้ำให้สัตว์ป่า การสร้างฝายชะลอน้ำ การบำเพ็ญประโยชน์และดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในอุทยานแห่งชาติ อีกทั้งมีเป้าหมายการดำเนินการโครงการลูกเสือพิทักษ์ป่าที่สำคัญ ประกอบด้วย การจัดตั้งครูลูกเสือพิทักษ์ป่า จำนวนไม่น้อยกว่า 2,000 คน ในอุทยานแห่งชาติ 154 แห่ง ทั่วประเทศ และมีลูกเสือพิทักษ์ป่าจำนวนไม่น้อยกว่า 100,000 คน เพื่อประกอบกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่คุ้มครอง และร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 2,000,000 ต้น ในระยะเวลา 5 ปี

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมว่า แนวคิดของโครงการลูกเสือพิทักษ์ป่าเกิดขึ้น สืบเนื่องจากการที่ได้เดินทางไปยังสวนรุกขชาติห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ และได้เล็งเห็นศักยภาพของเยาวชน โดยเฉพาะลูกเสือและเนตรนารี ที่มีพลังในการสร้างกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิทักษ์รักษาป้องกันทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่คุ้มครอง สร้างแนวทางความร่วมมือของทั้งสองกระทรวงในการส่งเสริมสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง