สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

11-09-2560

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

   นายพลากร วงศ์กองแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กล่าวว่า สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้จัดทำแผนงาน สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของขบวนองค์กรชุมชน พุทธศักราช 2559 โดยดำเนินการเป็น 3 แผนงาน คือ แผนงานแรกสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจและทุนชุมชนในพื้นที่ แผนงานที่สอง จัดประสานและเชื่อมโยงเครือข่าย พัฒนาระบบข้อมูลการจัดการความรู้ รวมทั้งแผนการบริหารจัดการ พัฒนาระบบติดตาม ประเมินผลเพื่อให้ขบวนองค์กรชุมชนได้พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของชุมชน เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งนี้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้ลงพื้นที่ ชุมชนตำบลกุดจอก และตำบลเนินขาม จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องของโครงการ ในการผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยการนำเสนอศิลปวัฒนธรรมลาวครั่ง และลาวเวียง ชุมชนลาวในเขตภาคกลางที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นพร้อมผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน อย่างเต็มศักยภาพต่อไป

   ด้านนายชวพล พันธุ์ทุมรัตน์ รองผู้ราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวเน้นย้ำว่า จังหวัดชัยนาทเป็นพื้นที่เกษตรกรรม และยังคงความเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการเป็นอยู่ไว้อย่างครบถ้วน ซึ่งพร้อมในการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของขบวนองค์กรชุมชน เพื่อกระตุ้นให้จังหวัดชัยนาทเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของภาคกลางด้วยเช่นกัน