รัฐบาลร่วมมือกับทุกภาคส่วนเดินหน้าส่งเสริมการตระหนักรู้หนังสือในยุคดิจิทัล

12-09-2560

รัฐบาลร่วมมือกับทุกภาคส่วนเดินหน้าส่งเสริมการตระหนักรู้หนังสือในยุคดิจิทัล

   พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในการเป็นประธานพิธีเปิดงาน วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือประจำปี 2560 โดยกล่าวว่า องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้ประกาศให้วันที่ 8 กันยายนของทุกปีเป็นวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือมาตั้งแต่ปี 2509 ซึ่งแนวคิดหลักของการจัดงานดังกล่าวจะเปลี่ยนไปตามสภาพความจำเป็นในการรู้หนังสือของสังคมโลกในปีนั้นๆ สำหรับในปี 2560 แนวคิดหลักในการจัดงานคือ “การรู้หนังสือในโลกยุคดิจิทัล” เป้าหมายสำคัญคือมุ่งไปที่การพัฒนาทักษะการรู้หนังสือที่จำเป็นของประชาชนที่ยังขาดช่องทางการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล และความรู้ต่างๆรวมถึงทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นในการนำทางให้หลุดพ้นจากสภาพการเป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคม ทั้งนี้รัฐบาลตระหนักดีว่าการรู้หนังสือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่องเพื่อใช้ในการพัฒนาศักยภาพของตนเองและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีรวมถึงนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ให้ก้าวไปสู่ประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยังยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลจึงเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในทุกระดับเพื่อเปลี่ยนให้คนไทยมีความรู้ความคิดสร้างสรรค์ในเชิงนวัตกรรมและทักษะอาชีพที่สูงขึ้นมีความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมกับมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการผลักดันนโยบายดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายภายในสามถึงห้าปีนับจากนี้โดยจะร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ เช่น สำนักงาน กศน. ที่ดำเนินการให้การศึกษาตามอัธยาศัยแก่ประชาชนรวมถึงกระจายความรู้แก่ประชาชนในหลายพื้นที่ และยังร่วมมือกับภาคเอกชนในการขับเคลื่อนด้วย

   ด้านนายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า สังคมปัจจุบันการรู้หนังสือของประชาชน แค่เพียงอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น ไม่เพียงพอสำหรับกาดำรงชีวิตให้มีความสุขก้าวทันโลก ด้วยเหตุนี้ สำนักงาน กศน. ตระหนักถึงความสำคัญในการรู้หนังสือของประชาชนอย่างมากโดยเฉพาะ การเรียนรู้ในยุคดิจิทัลที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีในการนำพาความรู้สู่ประชาชนจึงเตรียมดำเนินการส่งเสริมประชาชนให้เข้าถึงการศึกษาในยุคดิจิทัล เช่น การใช้สื่อการเรียนรู้เข้าเสริมให้เกิดความกระตือรือล้น / การใช้คิวอาร์โค้ตสแกนสื่อการเรียนรู้ซึ่งสะดวกในการพกพา นอกจากนี้การกระตุ้นให้เกิดการรู้หนังสือ แก่ประชาชนตามแนวชายแดนนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญซึ่ง สำนักงาน กศน. จะดำเนินการให้การศึกษาในรูปแบบต่างๆรวมถึงรูปแบบดิจิทัลให้เข้าถึงยังพื้นที่ดังกล่าวต่อไป