13-09-2560

กระทรวงศึกษาธิการ ชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

   นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีที่นายโสภณ ชัยวัฒนกุลวานิช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดเผยถึงงานวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน มีคนพิการประมาณ 1 ล้าน 5 แสนคน ไม่ได้เข้ารับบริการทางการศึกษา มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการหลายด้านนั้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีแหล่งให้บริการการศึกษาสำหรับผู้พิการนอกระบบโรงเรียน ได้แก่ สำนักงาน กศน. มีสถานศึกษานอกระบบทุกอำเภอ/เขต จำนวน 998 แห่ง การให้บริการ กศน. มีการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการทุกประเภท ทุกตำบล/แขวง 8,860 แห่ง ครอบคลุม ทั่วประเทศ และมีศูนย์การศึกษาพิเศษทุกจังหวัด มีครู ให้บริการการศึกษาสำหรับผู้พิการครอบคลุ่มทุกพื้นที่ ซึ่งกศน.ตำบลทุกแห่งพร้อมให้บริการ จัดการเรียนรู้ ให้ประชาชน ทุกประเภท โดยเป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน

   นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังมีช่องทางให้การบริการหลายรูปแบบในการให้บริการ ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความต้องการและความพร้อมของผู้พิการและครอบครัวด้วย การจัดการศึกษามีหลายรูปแบบที่ต้องจัดการศึกษาให้กับผู้พิการ ซึ่งต้องมีการคัดกรอง ประเภทความพิการ โดยให้ครู 1 คน ดูแลรับผิดชอบผู้พิการ ไม่เกิน 10 คน ข้อจำกัดของบุคลากรส่วนใหญ่ที่ไม่จบการศึกษาสำหรับคนพิการจึงทำให้ไม่สามารถดูแล ผู้พิการได้ทุกประเภท สำหรับกรณีกลุ่มเป้าหมายมีความประสงค์จะเรียน สถานศึกษาสามารถจัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้ได้ตามความต้องการ

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับความพิการนั้นมีหลายประเภท ทำให้การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีข้อจำกัดไม่สอดคล้องกับความพิการครบทุกประเภท ขณะนี้กระทรวงศึกษากำลังดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตรงกับความพิการแต่ละประเภท ที่ผ่านมาการศึกษาสำหรับผู้พิการเน้นการศึกษาให้มีความรู้ด้านการศึกษาตามอัธยาศัย / ด้านการศึกษาพัฒนาอาชีพ / ด้านการศึกษาทักษะชีวิต / การช่วยเหลือตนเอง ไม่เป็นภาระต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม ด้านสื่อสำหรับผู้พิการ มีไม่เพียงพอ มีข้อจำกัดตามความพิการ แต่กระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนารูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย ให้เรียนรู้ตามตามศักยภาพ ตามความสนใจ โดยให้ผู้เรียนสามารถเลือกสื่อได้ตามความเหมาะสม และในส่วนของการประเมินผลการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ จะประเมินตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีกระบวนการ วิธีการที่มีความยืดหยุ่นในการประเมิน โดยสามารถให้ครูอำนวยความสะดวกในการดำเนินการสอบได้ตามสมควรและเป็นไปตามระเบียบ