สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับภาคีเครือข่าย น้อมนำคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

11-10-2560

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับภาคีเครือข่าย น้อมนำคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

   นายแพทย์โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและเปิดเผยถึงการขับเคลื่อนโรงเรียนคำพ่อสอน รวมพลังถวายความกตัญญูแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกล่าวว่า เครือข่ายครูโรงเรียนคำพ่อสอน 4 ภาค เป็นครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. โดยได้รับ การสนับสนุนจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ สพฐ. ในการรวมพลังถวายความกตัญญูแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยร่วมกันพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้และจัดทำเป็นคู่มือโรงเรียนคำพ่อสอน ด้วยการน้อมนำ หลักคำสอน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช อาทิ พระบรมราโชวาทในการดำเนินชีวิตมิให้ตกเป็นทาสอบายมุข มุ่งให้เยาวชนไทยมีความภาคภูมิใจในตนเอง ทำประโยชน์แก่ผู้อื่น พึ่งตัวเองได้ ไม่ทิ้งศีลธรรม โดยเริ่มต้นที่ศีล 5 มีปัญญารู้เท่าทันพิษภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ รู้จักประหยัดอดออม ซึ่งการเรียนรู้ดังกล่าวได้รวมอยู่ในหนังสือคู่มือโรงเรียนคำพ่อสอน โดยได้มีการส่งมอบให้เครือข่ายครูโรงเรียนคำพ่อสอน ได้นำไปปฏิบัติในโรงเรียนของตนเองต่อไป