12-10-2560

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จัดปาฐกถาพิเศษ "ธ ทรงเป็น ครูวิศวกรรมจราจรของแผ่นดิน"

   นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง และจราจร หรือ สนข. กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 15 ปี สนข. ได้ปฏิบัติภารกิจเสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนยุทธศาสตร์แผนแม่บท ด้านการขนส่งและจราจร ทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ำ และอากาศ รวมทั้งผลักดันขับเคลื่อนแผนงาน โครงการให้เกิดผลสำเร็จ อาทิ จัดทำแผนพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและการเดินทาง ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ด้วยระบบรถไฟฟ้า 10 เส้นทาง จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 8 ปี ตั้งแต่ 2558 – 2565 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้ระบบคมนาคมขนส่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมสร้างรากฐานความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจ ความปลอดภัย ในการเดินทาง และสร้างโอกาสเสริมศักยภาพให้มีความพร้อมในการแข่งขันของประเทศไทย โดยสนข. ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการขนส่งและจราจร เช่น ถนนวงแหวนรัชดาภิเษก ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม สะพานพระราม 8 มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

   พร้อมกันนี้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ต้นแบบแห่งความเพียร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยในการแก้ไขปัญหาจราจร ซึ่งพระองค์ทรงเป็นต้นแบบแห่งความเพียร ความมุ่งมั่น ความไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคทั้งปวง และทรงแก้ไขปัญหาด้วยพระอัจริยภาพ พระปรีชาสามารถ รวมทั้งพระองค์ทรงเป็น ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ ที่ทรงเป็นต้นแบบแห่งการทรงงาน ด้านวิศวกรรมจราจรของแผ่นดิน