10-11-2560

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดินหน้าพัฒนาเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

   ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า การเรียนการสอนสายวิชาชีพในปัจจุบัน มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC โดยให้ความสำคัญต่อการลงทุนในด้านต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ การจัดการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาจึงต้องชัดเจนในการตอบสนองความต้องการด้านแรงงานของภาคอุตสาหกรรมการผลิต และบริการของประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่ม First S-CURVE 5 อุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และการแปรรูปอาหาร ส่วนกลุ่ม NEW S-CURVE ได้แก่ หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม การบินและโลจิสติกส์ เชื้อเพลิงและชีวภาพ ดิจิทัล และการแพทย์ครบวงจร โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตั้งเป้าจะผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพจำนวน 1 แสน คน ภายในระยะเวลา 5 ปี เพื่อรองรับความต้องการ ของผู้ประกอบการใน EEC

 

   ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชาติชาย ตลุนจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ด้านอาชีวศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคพัทยา ต้องปรับให้สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับความต้องการของสถานประกอบการ และการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งมีความต้องการแรงงานในระดับอาชีวศึกษาเป็นจำนวนมาก ดังนั้น วิทยาลัยเทคนิคพัทยาจึงให้ความสำคัญกับการเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพให้มากขึ้น โดยกำหนดจัดงาน Open House 2017 “เทคนิคพัทยาปริทรรศน์ ครั้งที่ 1” ขึ้น ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ และพื้นที่ภายในบริเวณวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบถึงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาประเทศด้วยกำลังคนอาชีวศึกษา อีกทั้ง เป็นการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษา ให้มีจำนวนมากขึ้นภายในงานมีกิจกรรมการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ การแสดงนิทรรศการและเทคโนโลยีตลอดจนนวัตกรรมของสาขาวิชาที่หลากหลาย / การประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย / การเปิดธนาคารโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการออมร่วมกับธนาคารออมสิน / การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) /แนะแนวการศึกษาต่อ / สัมมนาวิชาการ/ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน / การจัดจำหน่ายอาหารนานาชาติของนักเรียน ตลาดนัดแรงงานจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี

   ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชาติชาย ตลุนจันทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนเครือข่ายในพื้นที่อำเภอบางละมุง และพื้นที่ใกล้เคียง สถานประกอบการที่ให้การสนับสนุน ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคพัทยา เป็นสถานศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนากำลังคนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ดังนั้น การจัดงาน OPEN HOUSE 2017 “เทคนิคพัทยาปริทรรศน์ ครั้งที่ 1” ในครั้งนี้ จึงเป็นการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในพื้นที่อำเภอบางละมุง และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับทราบและเข้าใจแนวทางการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตลอดจนนำไปสู่การตัดสินใจเลือกเรียนด้านอาชีวศึกษา รวมทั้งการมีงานทำ ในอนาคต และพัฒนาเป็นกำลังแรงงานที่สำคัญ เพื่อตอบสนองเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกต่อไป