10-11-2560

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เน้นย้ำให้นักเรียนนักศึกษาใช้หลักคำสอนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

   หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ “ยุทธศาสตร์การศึกษาไทยยุค 4.0 คุณธรรม-ความเพียร-ซื่อสัตย์สุจริต- รู้รักสามัคคี” ภายในงาน “ซีพี ออลล์ กับยุทธศาสตร์การศึกษา 2561” โดยกล่าวว่า นักเรียนนักศึกษาทุกคนควรยึดหลักคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในเรื่องของ "รู้-รัก-สามัคคี" และ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" เมื่อเกิดการรู้ก็จะเข้าใจ เมื่อมีความรักก็จะเข้าถึงได้ในทุกเรื่อง และเมื่อมีความสามัคคีก็จะเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงขอให้เยาวชนซึ่งเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศนำ "ศาสตร์ของพระราชา" ไปขยายผลเพื่อจะได้เป็นเป็นคนดีของชาติบ้านเมืองต่อไป

   ด้านนายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการบริหาร บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน กล่าวว่า บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน จัดงาน “ซีพี ออลล์ กับยุทธศาสตร์การศึกษา 2561” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการศึกษาของรัฐบาลในการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน โดยให้ภาคธุรกิจได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมีศักยภาพโดยใช้หลักสูตรการเรียนภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ มีผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมด้วยคณาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมงานกว่า 200 คน โดยกิจกรรมภายในงานมีการบรรยายพิเศษโดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และการเสวนาพิเศษหัวข้อ “3 องค์กรใหญ่กับการสร้างคน ทั้งนี้ทางบริษัทมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ “คน” ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศจึงได้ดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยการก่อตั้งสถาบันการศึกษาขึ้นมา 2 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ซึ่งสถาบันการศึกษาทั้ง 2 แห่งนี้ มีรูปแบบการจัดการศึกษาที่มีเอกลักษณ์ที่มีความเหมาะสมกับโลกในยุคปัจจุบัน อีกทั้ง ขณะนี้ประเทศกำลังขับเคลื่อนไปสู่ Thailand 4.0 ซึ่งจะเน้นการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้ระบบการเรียนการสอนภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติงานจริง จึงเป็นหลักสูตรการจัดการศึกษาที่พัฒนาเด็กและเยาวชนให้ได้ทั้งความรู้ ความสามารถที่พร้อมปฏิบัติงานได้จริง

   นอกจากนี้ในปี 2561 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด มหาชน เตรียมมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนเรียนที่สถาบันการศึกษาทั้ง 2 แห่ง ตลอดจนศูนย์การเรียนฯ และเครือข่าย จำนวน 23,600 ทุน รวมเป็นเงินกว่า 1,100 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนไทย