10-01-2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เผย ยุทธศาสตร์การวิจัยประเทศเสร็จแล้ว

   ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในปี 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช.ในฐานะเลขานุการสำนักงาน สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้จัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของประเทศเสร็จสิ้นแล้วและจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีในเดือน มกราคมนี้ ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวถือเป็นยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศฉบับแรกที่รวมเอาการวิจัย รวมถึงขั้นตอนการใช้ประโยชน์ไว้ด้วยกัน เพื่อแก้ปัญหางานวิจัยขึ้นหิ้ง ดังนั้นการจะนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการโดยรวม

   นอกจากนี้ยังได้เสนอโครงการต่อรัฐบาลเรียกว่าโครงการสเปียร์เฮด ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องมุ่งเป้าจริง ๆ เน้น ใน 2 ด้านหลัก อย่างแรกคือ โครงการด้านเศรษฐกิจที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น ซึ่งมี 5 กลุ่มโครงการ เช่น การพัฒนาอาหารปลอดภัย และภาคอุตสาหกรรมที่มีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ 4.0 เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า และเครื่องมือแพทย์สมัยใหม่ และสองคือโครงการพัฒนาด้านสังคม ซึ่งรวมถึงเรื่องคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เน้นใน 5 กลุ่มโครงการ เช่น โครงการเพื่อเตรียมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และโครงการท้าทายด้านสังคม เช่น การป้องกันไม่ให้เกิดโรคที่สำคัญกับคนไทย เช่น มะเร็งตับ หรือการแก้ไขปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ

   เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวด้วยว่า สำหรับในปี 2561 สิ่งที่ วช.จะมุ่งเน้นในทางการวิจัยและนวัตกรรมมีอยู่ 3 เรื่อง คือ การนำเอางานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อชุมชนโดยเฉพาะการพัฒนาจังหวัดต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ซึ่งจะมีการทำงานร่วมกับจังหวัด ประชาชนและมหาวิทยาลัยในพื้นที่ เพื่อที่จะเอางานวิจัยไปขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา เช่น การพัฒนาอุตสาหกรรมผ้าไหมของจังหวัดต่าง ๆให้ได้ผลดี เรื่องที่สอง จะมีการต่อยอดจากสิ่งที่ได้พัฒนาแล้ว เช่น บัญชีสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งจะมีการให้ทุนในการพัฒนาเพิ่มเติม กับงานวิจัยที่มีต้นแบบแล้วเสร็จ แต่ยังติดปัญหาเรื่องการพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ และ สุดท้ายเรื่องที่สาม คือการใช้โครงการที่เรียกว่าเสปียร์เฮดเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก ซึ่งตั้งเป้าโครงการดังกล่าวจะมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 ของงบประมาณในปี 2561 และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึง ร้อยละ 50 ในปี 2562