12-01-2561

สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์สงขลา เชิญชวนบันทึกบัญชี ผ่านโปรแกรม “ สมาร์ท มี ” นวัตกรรมด้านบัญชีช่วยสร้างความเข้มแข็ง

   นางวิภา มิตรารมย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์สงขลา กล่าวว่า นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ขับเคลื่อนการเสริมสร้างองค์ความรู้ทางบัญชี ให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไป และเล็งเห็นความสำคัญของการบันทึกบัญชี ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ รู้ตัวตน รู้สถานะทางการเงิน ช่วยให้เกิดการจัดระเบียบวินัยในการใช้จ่าย ซึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี จะส่งผลให้เกิดช่องทางในการออมและเพิ่มรายได้ สร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในชีวิตได้ในที่สุด

   ทั้งนี้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พัฒนานวัตกรรมที่ช่วยให้การบันทึกบัญชีทำได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมีโปรแกรม “สมาร์ท มี” ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับใช้ในการบันทึกบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ โดยออกแบบให้ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับเกษตรกร เยาวชน และบุคคลทั่วไป ใช้ในการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์ สมาร์ทโฟน ที่รองรับทั้งระบบ ไอโอเอส และแอนดรอยด์ ทำให้ผู้จดบันทึก รู้ตัวตนและวางแผนการใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งหวังในการช่วยกระตุ้นให้เกิดการทำบัญชี เพื่อช่วยให้รู้ตัวตน รู้รายรับ - รายจ่าย รู้จักวางแผนทางการเงิน สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองได้ สามารถปรับเปลี่ยนอาชีพให้เกิดความมั่นคง และเป็นโอกาสในการต่อยอดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน นำมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเปลี่ยนทัศนคติ ให้เห็นว่า การทำบัญชีไม่ใช่เรื่องยาก และเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยให้เราเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นในอนาคต