13-02-2561

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเตรียมคัดเลือก 18,000 องค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมต้นแบบของประเทศ

   นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบเกณฑ์การคัดเลือกองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม เพื่อใช้ประเมินผลประกาศยกย่องให้เป็นแบบอย่างแต่หน่วยงานอื่นๆ ประจำปี 2561 แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับส่งเสริมคุณธรรม / ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ โดยยึดและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาคุณภาพชีวิตมีการดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมไทย มีความเอื้ออาทร เกื้อกูลกัน มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม และมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาของท้องถิ่นสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน คนในชุมชนมีความสุขเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนหรือองค์กรอื่นได้ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กรมการศาสนาร่วมกับศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชน ประสานหน่วยงานต่างๆ นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปใช้และจากข้อมูลเบื้องต้น พบว่ามีองค์กร ชุมชน อำเภอ จังหวัดต่างๆ ที่ดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมมากถึง 18,432 แห่ง คาดว่าจะพิจารณาคัดเลือกและประกาศยกย่องได้ช่วงเดือนสิงหาคมนี้

   สำหรับหลักเกณฑ์การประเมินผลวิเคราะห์จะใช้หลักคุณธรรม 4 ข้อ คือ ความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ซึ่งเป็นคุณธรรมสำคัญที่ทุกภาคส่วนจะรณรงค์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ที่ประกาศใช้ระหว่างปี 2559 - 2564 เพื่อสร้างค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี ให้แก่ประชาชนโดยเน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ใช้คุณธรรมนำการพัฒนาเพื่อสร้างสังคมไทย ส่งผลให้ประชาชนมีความสุข มีรายได้เพียงพอกับการดำรงชีวิต ลดปัญหาอาชญากรรม