09-03-2561

จัดงาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17” ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ ด้านไอทีให้กับเยาวชนไทย ระหว่างวันที่ 14 – 16 มีนาคมนี้

   ดร. ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กล่าวว่า ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมและการสร้าง คนไทยให้พร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ภายใต้ยุทธศาสตร์ “วิทย์สร้างคน” สร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเยาวชน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมด้านอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ ดังนั้น เนคเทค จึงดำเนินการจัดงาน มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย มาอย่างต่อเนื่อง 17 ปี

   ทั้งนี้ งานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย เป็นงานประกวดแข่งขัน การพัฒนาการออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับเยาวชน รวมสุดยอดผลงานที่พัฒนาจากความรู้และความสามารถของเยาวชนไทยทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป นำความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ และวิทยาศาสตร์ อีกทั้งมีโอกาสเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน ดังนั้น งานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย จึงเป็นแนวทางในการกระตุ้นและส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของเยาวชนไทยในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ภายในงานมีการประกวดแข่งขันสุดยอดผลงานนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของเยาวชนไทยจากทั่วประเทศ 4 กิจกรรม คือ

 

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 หรือ NSC 2018 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พบกับซอฟต์แวร์ยอดเยี่ยม ในสาขาต่างๆ อาทิ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง /โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ /โปรแกรมเพื่อช่วย คนพิการและผู้สูงอายุ /โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน /โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกเอกสารภาษาไทย /โปรแกรมนับจำนวนคน Internet of Things (อินเทอร์เน็ต ออฟ ติงส์) และการแข่งขันสุดยอดโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นสุดยอดโปรแกรมของประเทศไทย โดยฝีมือและมันสมองของเยาวชนไทย

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 หรือ YSC 2018 เพื่อหาตัวแทน ประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในงาน Intel International Science and Engineering Fair (อินเทล อินเตอร์เนชันแนล ไซแอนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง แฟร์) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา พบกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ นักวิจัยในอนาคต ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ /วิศวกรรมศาสตร์ /คณิตศาสตร์ /พิสิกส์พลังงานและ ดาราศาสตร์ /เคมี /วัสดุศาสตร์ /วิทยาศาสตร์พืช /วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 17 หรือ YECC 2018 โดยตัวแทนค่าย นักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์จากทั่วประเทศ ร่วมแข่งขันเพื่อค้นหาสุดยอดนักประดิษฐ์ นักอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นเยาว์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานในหัวข้อ สมาร์ท ฟาร์ม และ สมาร์ท แฟคทอรี่

และ โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่เยาวชนที่มีความตั้งใจและมีผลงาน ที่มีศักยภาพในการต่อยอดพัฒนาผลงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อพัฒนาผลงานสู่การนำไป ใช้งานได้จริง เน้นการทำงานในรูปแบบใหม่ที่เน้นการสร้างกลไกการทำงานร่วมกับภาคีในลักษณะของเครือข่ายจิตอาสา เพื่อสร้างความยั่งยืนและเข้มแข็งให้แก่สังคมไทย

   ผู้สนใจเข้าร่วมงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ภายใต้แนวคิด “YONGSTER’S POWER (ยังสเตอร์ เพาเวอร์): พลังคนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนด้วยไอที” ระหว่างวันที่ 14 - 16 มีนาคม 2561 ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร