13-03-2561

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ฝึกอบรมพนักงานบริกร เพิ่มทักษะการทำงาน

   นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากสถิติของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่า จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวในประเทศไทย เพิ่มมากขึ้นทุกปี อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเป็นแหล่งที่มาของรายได้ และการจ้างงานเป็นจำนวนมาก กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยเพื่อรองรับการก้าวหน้าสู่ประเทศไทย 4.0 และประชาคมอาเซียน โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านการท่องเที่ยว และบริการ ในสาขาต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน ซึ่งในปี2561 ดำเนินการแล้ว จำนวน 1,342 คน จากที่ตั้งเป้าหมายไว้กว่า 2,400 คน อาทิ หลักสูตรเทคนิคการบริการ / เทคนิคการประกอบธุรกิจกาแฟ / ศิลปะการจัดห้องประชุมโรงแรม / การบริการการนวดไทย / การประกอบอาหารไทย ล่าสุด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ใช้แนวทางประชารัฐบูรณาการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ดำเนินงานตามแผนพัฒนากำลังคน เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ ตามมาตรฐานสมรรถนะสาขาวิชาชีพท่องเที่ยว แผนกอาหารและเครื่องดื่ม ตำแหน่งหัวหน้าบริกร ระยะการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง ให้กับหัวหน้าบริกร ของโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีสมรรถนะ เพิ่มทักษะการทำงาน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดแก่พนักงาน เพื่อใช้ส่งเสริมในการประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและบริการในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ