14-03-2561

รัฐบาล เห็นชอบแผนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทั้ง 3 ฉบับ

   พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อหารือถึงแผนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนจำนวน 3 ฉบับ ประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 2 ซึ่งเป็นแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพิการโดยเฉพาะ เพื่อให้สตรีพิการเข้าถึงสิทธิ อย่างเท่าเทียม ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ในสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยเป็นแผนยุทธศาสตร์ฯ ต่อเนื่องจากฉบับที่ 1 ที่สิ้นสุดลงในปี 2559// แผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 1 มุ่งเน้นให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการมีความปลอดภัยในสถานการณ์ภัยพิบัติ /// และแผนยุทธศาสตร์การวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิตคนพิการเป็นแผนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในประเด็น คนพิการโดยเฉพาะ เพื่อมุ่งเน้นให้คนพิการดำรงชีวิตอย่างเท่าเทียมในสังคม ด้วยการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยทั้ง 3 แผน มีความสอดคล้องกับอนุสัญญา ว่าด้วยสิทธิคนพิการและแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ที่เป็นแผนแม่บทสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

   สำหรับการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของรัฐบาล ภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสิทธิโอกาสและ ความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมของคนพิการภายใต้แนวคิดไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หรือ Leave no one behind ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปลี่ยนจาก "ภาระ"ให้เป็น"พลัง" สร้างเกียรติ โอกาส กำลังใจ ให้แก่คนพิการอีกด้วย