11-04-2561

กรมอนามัย แนะประชาชนควรใส่ใจดูแลผู้สูงอายุในบ้านด้วยแนวคิด 4 Smart

   นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า วันที่ 13 เมษายนที่จะถึงนี้เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จึงขอให้ทุกคนหันมาดูแลใส่ใจผู้สูงอายุในครอบครัว ทั้งนี้ประชากรสูงอายุในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นด้วยอัตราที่สูงมาก โดยกลุ่มอายุ 60 ปี เพิ่มขึ้นด้วยอัตราประมาณร้อยละ 5 ต่อปี กลุ่มอายุ 80 ปีขึ้นไป เพิ่มด้วยอัตราสูงมากกว่าร้อยละ 6 ต่อปี คาดว่าในปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ คือ มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และในปี 2574 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอด และเพื่อป้องกันผู้สูงอายุ จากโรคที่เป็นกันมาก ทั้งภาวะอ้วน โรคความดันเลือดสูง โรคเบาหวานและโรคเรื้อรังต่างๆ กรมอนามัยจึงได้ดำเนินงานส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุ โดยตั้งเป้าหมายให้คนไทยมีอายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดในอีก 20 ปีข้างหน้า อยู่ที่ 85 ปี และต้องอยู่อย่างมีสุขภาพดี ไม่น้อยกว่า 75 ปี ที่ผ่านมามีการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพแก้ไขปัญหาสุขภาพผู้สูงอายุด้วยแนวคิด “ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย” หรือ “ 4 Smart” (โฟร์ สมาร์ท) คือ Smart Walk ออกกำลังกายสม่ำเสมอ Smart Brain & Emotional (สมาร์ทเบรน แอนด์ อีโทชันนอล) ดูแลฝึกทักษะทางสมอง ส่งเสริมสุขภาพจิตและอารมณ์ Smart Sleep คือ นอนหลับอย่างเพียงพออย่างน้อยวันละ 7 - 8 ชั่วโมง และ Smart Eat กินอาหารตามหลักโภชนาการครบ 5 หมู่ ลดหวาน มัน เค็ม เน้นผัก ผลไม้ ตลอดจนการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ความรอบรู้สำหรับประชาชน ผ่านแอปพลิเคชันสูงวัย สมองดี และคู่มือส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและป้องกันภาวะสมองเสื่อม ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย