25-04-2561

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดการอบรมหลักสูตร “ผู้ดูแลผู้สูงอายุ” ทางเว็บไซต์ www.nurse.cmu.ac.th/nsccmu

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดการอบรมหลักสูตร “ผู้ดูแลผู้สูงอายุ” โดยมีหลักสูตรการสอนภาคทฤษฎี/บรรยาย 4 สัปดาห์ และภาคปฏิบัติ 8 สัปดาห์ ผู้ที่จะสมัครเข้ารับการอบรมต้องจบการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 และมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ผู้จบหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตร และสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพการบริการดูแลผู้สูงอายุได้ ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.nurse.cmu.ac.th/nsccmu  หรือสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5393 6074