25-04-2561

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เปิดรับสมัครผู้สนใจซึ่งเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2564 7000

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เปิดรับสมัครผู้สนใจซึ่งเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ที่มีนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก อยู่ระหว่างการศึกษา และมีโครงการวิจัย/โครงงานที่ทำร่วมกับภาคอุตสาหกรรมใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ของรัฐบาล เข้ารับสมัครทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนให้แก่นักศึกษาใน “โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร เพื่อการวิจัยและพัฒนาสำหรับภาคอุตสาหกรรม ประจำปี 2561 รอบที่ 2” ซึ่งโครงการจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนของนักศึกษาระหว่างร่วมทำโครงการหรืองานวิจัยเท่านั้น ระดับปริญญาโท ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน และปริญญาเอก ไม่เกิน 12,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาสนับสนุนทุน 6 - 12 เดือน โดยมีโครงการวิจัยดำเนินการอยู่ในช่วง 1 กันยายน 2561 - 31 สิงหาคม 2562 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2564 7000