16-05-2561

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สนับสนุนใช้ต้นแบบเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนเอกชน

   ดร.พะโยม ชินวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเมื่อเร็วๆนี้ ที่ประชุมได้นำเสนอการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวของประเทศออสเตรเลีย ที่ใช้ฐานเงินอุดหนุนของโรงเรียนรัฐเป็นตัวตั้งในการจัดสรรเงินอุดหนุนแก่โรงเรียนเอกชน ซึ่งมีการอุดหนุนร้อยละ 50-80 ขึ้นอยู่กับฐานะของผู้ปกครอง เช่น ผู้ปกครองมีฐานะดีรัฐก็จะอุดหนุน ร้อยละ 50 ของงบฯที่อุดหนุนโรงเรียนรัฐ ส่วนที่เหลือโรงเรียนจะเก็บเพิ่มจากผู้ปกครอง เป็นต้น ขณะที่ประเทศไทยนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการอุดหนุคนละ 37,000 บาทต่อปี ขณะที่เด็กของโรงเรียนเอกชนได้รับเต็มที่คนละ 15,000 บาทต่อปี ทำให้โรงเรียนเอกชนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ที่ประชุมจึงเห็นว่า หากดำเนินการในลักษณะเดียวกับประเทศออสเตรเลีย โรงเรียนเอกชนก็จะสามารถดำรงอยู่ได้

   ดร.พะโยม ชินวงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางการอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและประเภทอาชีวศึกษา โดยมีเลขาธิการสภาการศึกษาเป็นประธาน เพื่อจัดทำแนวทางการอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคลของนักเรียนโรงเรียนเอกชนทั้งประเภทสามัญและอาชีวศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป