13-06-2561

กรมการศาสนา ฝึกอบรมพระพิธีธรรม เตรียมพร้อมรองรับการขยายงานพิธีศพ ที่ได้รับพระราชทานพระราชานุเคราะห์

   นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพระพิธีธรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้สืบทอดพิธีกรรมทางศาสนาตามความเชื่อและประเพณีท้องถิ่น จำนวน 160 รูป ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร พร้อมกล่าวว่า กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มีภารกิจหน้าที่ในการรับสนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธีต่างๆ เป็นประจำ เมื่อมีผู้วายชนม์ซึ่งได้รับการพระราชทาน พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม กรมการศาสนามีหน้าที่ในการนิมนต์ รับและส่งพระพิธีธรรมไปในการสวดพระอภิธรรม ในการนี้ กรมการศาสนาจึงจัดโครงการอบรมพระพิธีธรรมขึ้น เพื่อฝึกอบรมให้กับพระสงฆ์ตามพระอารามหลวงภายในจังหวัดละ 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 160 รูปและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการขยายงานพิธีศพที่ได้รับพระราชทานพระราชานุเคราะห์ไปสู่ข้าราชการหรือผู้มีสิทธิได้รับอย่างทั่วถึง

   นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การสวดพระอภิธรรมเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย คือ เมื่อมีบุคคลใดถึงแก่กรรมผู้เป็นญาติหรือคนใกล้ชิดจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมเพื่อบำเพ็ญกุศลให้กับผู้เสียชีวิต เชื่อว่าเป็นการสร้างกุศลอุทิศผลบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับ ซึ่งความเชื่อดังกล่าวเกิดจากการที่พระบรมศาสดาสัมมา สัมพุทธเจ้า ทรงปฏิบัติในคราวเสด็จไปเทศนาพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ โดยทั่วไปแล้วการสวดพระอภิธรรมมีการนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 4 รูป 8 รูป แล้วแต่ละพื้นที่ แต่สำหรับงานพระบรมศพ พระศพ หรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ที่มีฐานันดรศักดิ์ ชั้นยศ หรืออยู่ในหลักเกณฑ์เทียบเกียรติยศพระราชทานแก่พระศพและศพ ของสำนักพระราชวัง รวมทั้งบุคคลซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นกรณีพิเศษจะได้รับพระราชทานพระสงฆ์ไปประกอบพิธีในการสวดพระอภิธรรม เรียกว่า “พระพิธีธรรม” ซึ่งในปัจจุบันนั้น ประกอบด้วย 10 พระอาราม อาทิ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ / วัดราชสิทธาราม / วัดระฆังโฆสิตาราม / วัดอนงคาราม ในการนี้ สำนักพระราชวังยังได้กำหนดแนวทางการโอนงานเกี่ยวกับพิธีศพในพระราชานุเคราะห์ตามระเบียบสำนักพระราชวังให้กระทรวงวัฒนธรรมรับโอนภารกิจงานและดำเนินงาน ตลอดถึงการขยายงานพิธีศพที่ได้รับพระราชทานพระราชานุเคราะห์ไปสู่ข้าราชการหรือผู้มีสิทธิได้รับพระราชทานพระราชานุเคราะห์ทั่วประเทศ เพื่อเป็นเกียรติอันสูงสุดนำมาซึ่งความปลาบปลื้มอย่างหาที่สุดมิได้แก่ผู้วายชนม์และครอบครัวอย่างทั่วถึง