13-06-2561

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสนอเพิ่มกฎหมายห้ามขับขี่รถจักรยานในขณะเมาสุรา หรือเมาของอย่างอื่น มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท

   พลตำรวจตรีเอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 3 ในฐานะคณะกรรมการแก้ไขกฎหมายจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือ สตช.ได้มีการเพิ่มเติมกฎหมายห้ามขับขี่รถจักรยานในขณะเมาสุรา โดยเป็นการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติจราจรทางบกในหมวดที่เกี่ยวกับรถจักรยาน ม.83 (1/1) (มาตราแปดสิบสามวงเล็บหนึ่งทับหนึ่ง) เพิ่มเติมบทบัญญัติกำหนดให้ผู้ขับขี่จักรยานที่เมาสุราหรือเมาของอย่างอื่น มีความผิดตามกฎหมายลักษณะเดียวกับการขับรถยนต์แต่อัตราโทษเบากว่า คือมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท โดยหลักการในการเสนอแก้ไขกฎหมายดังกล่าวนั้นเพราะปัจจุบันมีประชาชนหันมา ขับรถจักรยานมากขึ้นแต่กฎหมายเดิมให้นำบทลงโทษเกี่ยวกับการขับรถยนต์บางมาตรา มาใช้กับการขับขี่รถจักรยานแต่ไม่ได้นำเรื่องการเมาสุราหรือของอย่างอื่นมาใช้กับผู้ขับขี่รถจักรยาน และเมื่อเกิดกรณีที่ผู้ขับขี่ขับรถจักรยานยนต์ไปในทางเดินรถโดยเมาสุราย่อมก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น แต่ผู้ขับขี่รถจักรยานนั้นกลับไม่มีความผิดสตช.จึงได้แก้ไขกฎหมายให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น แต่แนวทางในการบังคับใช้กฎหมายนั้นจะบังคับใช้กฎหมายเฉพาะรถจักรยานที่ออกมาขับขี่บนถนนสาธารณะเท่านั้นหากขับขี่ในถนนส่วนตัว ในสวนสาธารณะ จะไม่บังคับใช้ในกรณีดังกล่าว ส่วนกรณีที่จะต้องให้ผู้ขับรถจักรยานต้องทำใบอนุญาตขับขี่ด้วยหรือไม่นั้นกรมการขนส่งทางบกจะต้องเป็นผู้ดำเนินการในส่วนดังกล่าว ซึ่งทางสตช.จะเป็นผู้รวบรวมรายละเอียดทั้งหมดและเสนอไปยังกรมขนส่งทางบก โดยการแก้ไขกฎหมายห้ามขับขี่รถจักรยานขณะเมาสุรานั้นได้ผ่านการพิจารณาของคณะกฤษฎีกาแล้ว โดย.สตช.ได้นำการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวเข้าสู่การทำ ประชาพิจารณ์ด้วยเพื่อที่จะได้ดำเนินการแก้ไขไปพร้อมกับการแก้ไขกฎหมายในมาตราอื่นๆ.