12-07-2561

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ สั่งถอดบทเรียนการช่วยชีวิต 13 หมูป่า ต้นแบบจิตอาสา

   นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกรุงเทพมหานคร โดยมีปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน และรองปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับมอบหมาย เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ทำหน้าที่ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สอดรับการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ที่กำหนดให้มีกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมในระดับกระทรวง / จังหวัด และ ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน ยังได้มีมติเห็นชอบให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้ กรมการศาสนา ทำหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อจะได้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนคุณธรรมของชาติ ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

   นายสุวพันธุ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ยังให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2550 จากเดิมที่ให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงวัฒนธรรม เป็นเลขานุการ โดย แก้ไขเป็นให้อธิบดีกรมการศาสนา ทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชน เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ที่สำคัญที่ประชุมยังเห็นว่าการถอดบทเรียนกรณีเหตุการณ์ช่วย 13 ชีวิต ทีมฟุตบอลหมูป่า อะคาเดมี่ ที่ติดในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จะสะท้อนให้เห็นคุณธรรมของคนไทยในเรื่องของความมีวินัยและ จิตอาสา ซึ่งเป็นคุณธรรมหลักในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อนำเรื่องราวดังกล่าวมาใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริมคุณธรรมคนไทยต่อไป