12-07-2561

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยฯ

   นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัย ในการทำงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา ณ อาคาร Smart Job Center กระทรวงแรงงาน ซึ่งเปิดดำเนินการตั้งแต่เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 - 6 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา มีผู้ให้ความสนใจเข้าใช้บริการแล้ว 15,209 คน จาก 441 องค์กร โดยแรงงานนอกระบบมากที่สุด จำนวน 8,569 คน รองลงมาคือสถานประกอบกิจการ 294 แห่ง 3,704 คน หน่วยงานราชการ 117 แห่ง 1,789 คน สถานศึกษา 30 แห่ง 673 คน และบุคคลทั่วไป 1,104 คน ตามลำดับ

   อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวต่อไปว่า จากตัวเลขดังกล่าว แสดงให้เห็นถึง ความสนใจและการให้สำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญ ในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันในการสร้างให้เกิดขึ้นในสังคมไทยต่อไป ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติฯ ผู้ใช้บริการสามารถเรียนรู้ เรื่องความปลอดภัยในการทำงานผ่านชุดนิทรรศการเสมือนจริง ด้วยการทดสอบและสัมผัสได้ด้วยตนเอง อาทิ สถานีการเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล สถานีเรียนรู้เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย และสถานีการทำงานบนที่สูง ดังนั้น จึงเชิญชวนสถานประกอบกิจการ สถานศึกษา องค์กรต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยแจ้งความประสงค์ การเข้าเยี่ยมชมได้ที่ ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2245 0542