08-08-2561

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เล็งตัดหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่กำหนดการจัดการเรียนการสอนที่ไม่ตรงเป้าโครงการ

    ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ขณะนี้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. ที่มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 20 แห่ง จำนวน 123 หลักสูตร โดยกลุ่ม Non-Degree หมายถึงเป็นการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพใช้ระยะเวลา 6 เดือน-1 ปี จบแล้วได้ประกาศนียบัตร โดยการนำคนที่ทำงานอยู่แล้วและต้องการเพิ่มศักยภาพพัฒนาทักษะการทำงานเข้ามาอบรมนั้น มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย อีกทั้งขณะนี้หลายมหาวิทยาลัยได้เริ่มเปิดอบรมไปแล้ว ส่วนกลุ่ม Degree หมายถึงกลุ่มที่ได้รับปริญญานั้น ในวันที่ 13 สิงหาคม 2561 สกอ.จะต้องมาดูก่อนว่าในแต่ละหลักสูตรนั้นมีการกำหนดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการหรือไม่ และจะต้องไปปรับปรุงส่วนไหนบ้าง เพื่อให้ตรงตามเป้าหมาย เช่น การจัดการเรียนการสอนนั้นจะเน้นให้เรียนในมหาวิทยาลัยร้อยละ 50 และทำงานในสถานที่ปฏิบัติงานจริงอีกร้อยละ 50 ที่สำคัญ คือ เนื้อหาวิชาการและรูปแบบการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ จะต้องทำให้นักศึกษาได้ความรู้และพร้อมที่จะทำงานได้ทันทีในอุตสาหกรรม เป็นต้น อย่างไรก็ตามเท่าที่ดูเบื้องต้น น่าจะมีบางหลักสูตรต้องตัดออกจากโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ แต่คิดว่าจำนวนหลักสูตรที่ตัดออกจะมีไม่มากนัก