10-08-2561

จังหวัดกาญจนบุรี จัดงาน “ย้อนรอย กรุงเก่า ณ กาญจนบุรี” นระหว่างวันที่ 10 - 12 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.0 - 21.00 น. ณ วัดขุนแผน วัดป่าเลไลยก์ วัดแม่หม้ายเหนือ และวัดแม่หม้ายใต้ จังหวัดกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี จัดงาน “ย้อนรอย กรุงเก่า ณ กาญจนบุรี” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดี เพื่อสร้างความตระหนัก ให้ประชาชนเกิดความรัก หวงแหน และสืบสานมรดกทางปัญญาของท้องถิ่นให้ยั่งยืนสืบไป ภายในงานมีการจำลองวิถีชีวิตสมัยอยุธยาและการแสดงพื้นบ้าน สาธิตอาหารพื้นบ้าน การละเล่นพื้นบ้าน และการแสดงรำลงย้อนยุค ทั้งนี้ เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าเที่ยวชมงาน ด้วยการแต่งกายย้อนยุค ในระหว่างวันที่ 10 - 12 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.0 - 21.00 น. ณ วัดขุนแผน วัดป่าเลไลยก์ วัดแม่หม้ายเหนือ และวัดแม่หม้ายใต้ จังหวัดกาญจนบุรี