12-09-2561

กฟผ.ร่วมกับ สพฐ. จัดค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงานระดับประเทศ

   นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเป็นประธานในพิธีปิดโครงการ Green School Camp ค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงานระดับประเทศ โดยนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมนี้อยู่ภายใต้โครงการห้องเรียนสีเขียวที่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ดำเนินการร่วมกัน ซึ่งปีนี้ได้พัฒนาหลักสูตรการอบรมให้ครูและนักเรียนสามารถเป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยในค่ายระดับประเทศนี้ได้คัดเลือก 30 โรงเรียนที่เคยผ่านการอบรมค่ายห้องเรียนสีเขียวในระดับภูมิภาคมาแล้ว และมีการนำความรู้ด้านพลังงานไปขยายผลที่โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ โครงการสายตรวจพลังงาน ปิดไฟ ถอดปลั๊ก เมื่อเลิกใช้งาน เพื่อมาเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนแกนนำได้แลกเปลี่ยนความรู้และผลการดำเนินงานจากค่ายฯยังปลูกฝังจิตสำนึกและพฤติกรรมการใช้พลังงานที่ถูกต้อง ก่อนขยายผลจากนักเรียนสู่ครอบครัวและชุมชนต่อไป ขณะที่ตลอด 20 ปีของการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการห้องเรียนสีเขียว มีเยาวชนผ่านการเรียนรู้แล้วกว่า 3 ล้านคน โรงเรียนสามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้กว่า 3 ล้านหน่วย คิดเป็นค่าไฟฟ้ากว่า 21 ล้านบาท รวมถึงลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศได้กว่า 1,800 ตัน

    ด้าน ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า กิจกรรมห้องเรียนสีเขียว ถือเป็นหนึ่งกิจกรรมในการขับเคลื่อนตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เข้าร่วม 384 โรงเรียน และเป็นการส่งเสริมแนวทางการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพในสถานศึกษา เพื่อให้เกิดความยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีการจัดพิธีมอบรางวัลให้แก่โรงเรียนที่มีโครงการต่อยอดค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงานดีเด่น 6 รางวัล แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา 3 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนราชานุบาล จังหวัดน่าน / โรงเรียนอนุบาลลำปาง จังหวัดลำปาง และโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา / ระดับมัธยมศึกษา 3 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสรรค์ / โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ และโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง จังหวัดยะลา รวมทั้งรางวัลเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานและบุคลากรที่ให้การสนับสนุนการจัดค่ายฯและมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ทั้ง 30 โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายห้องเรียนสีเขียวรักพลังงานระดับประเทศในครั้งนี้ด้วย