12-09-2561

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมเปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทาง นอกเวลาราชการ

   นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายลดความแออัดและลดระยะเวลารอคอย ในการพบแพทย์เฉพาะทาง โดยเฉพาะโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปที่เปิดให้บริการคลินิกเฉพาะทาง จึงได้เปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของหน่วยบริการในสังกัด เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับประชาชนที่มารับบริการ ทั้งนี้ จากการทำประชาพิจารณ์ ประชาชนและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 7 แห่งนำร่องที่เปิดให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะได้แก่ โรงพยาบาลสกลนคร / โรงพยาบาล/ มหาราชนครราชสีมา / โรงพยาบาลนครปฐม / โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี / โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา / โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลอุดรธานี พบว่าเห็นด้วยกับการเปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางเกือบ 100 เปอร์เซนต์ และระเบียบสามารถนำไปใช้ได้จริง โดยราคาค่าบริการ รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนบุคลากรที่เหมาะสม ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำระเบียบคลินิกพิเศษ ซึ่งจะเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามภายในเดือนกันยายน 2561 และแจ้งให้หน่วยบริการ โดยเฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่ผ่านเกณฑ์เปิดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาต่อไป ซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวก หรือทางเลือกให้กับประชาชนที่ต้องการความรวดเร็วในการพบแพทย์เฉพาะทาง