13-09-2561

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ

   ศาสตราจารย์คลินิค นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “แนวทางการปฏิรูปการศึกษาสู่การพัฒนาประเทศ” ในงานปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศ จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยกล่าวว่า การศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ / สังคม ปัจจุบันประเทศไทยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในการยกระดับประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางพร้อมกับเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งการจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นจะต้องมีการสร้างนวัตกรรมใช้เองได้ซึ่งต้องอาศัยการศึกษา

   สำหรับแนวโน้มใหญ่ของโลกในศตวรรษที่ 21 จะต้องมีการปรับตัว / ปรับนโยบายและเส้นทางผลิตไปสู่ภาคส่วนที่เป็นการเพิ่มมูลค่าทรัพยากร / การขับเคลื่อนที่เน้นด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งการปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0 จะต้องอาศัย วัฒนธรรมการดำรงชีวิต / วัฒนธรรมการเรียนรู้ / วัฒนธรรม ในการทำงานโดยต้องสอนทักษะใหม่ให้เด็กรู้จักปรับตัวเข้ากับยุคสมัยให้ได้ รวมถึงต้องแก้ไขระบบการศึกษาไทยซึ่งทำให้เด็กไม่รู้จักตนเอง / ไม่รู้ว่าตนเองชอบหรือมีความถนัดในด้านไหน / แก้ไขความต้องการของพ่อแม่และค่านิยมของสังคมเป็นที่ตั้งโดยให้ยึดความต้องการของเด็ก

   นอกจากนี้บทบาทของครูอาจารย์จะต้องเปลี่ยนแปลง เช่น ครูต้องออกแบบการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวกให้เด็ก / ให้นักเรียนนักศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติ / เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง และส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษาตามความถนัดและอยากเรียนให้เกิดจินตนาการนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม ให้สามารถเปลี่ยนชีวิตได้และเป็นประชากรที่มีคุณภาพ