13-09-2561

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่

   นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้รับทราบการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่แทนคณะกรรมชุดเดิมที่หมดวาระลง มีหน้าที่เสนอแนะและให้ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและแผนแม่บทวัฒนธรรมของชาติ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อจัดให้มีหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาติ วางแนวทางและประสานนโยบายสู่การปฏิบัติด้านวัฒนธรรม นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับทราบการจัดทำคำของบประมาณปี 2562 ของกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม อาทิ โครงการคลังข้อมูลด้านวัฒนธรรม / โครงการมหกรรมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม / โครงการเผยแพร่ผลงานศิลปินแห่งชาติ อีกทั้งยังเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี : ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ วิถีธรรม ปี 2562 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2561 ถึง 15 มกราคม 2562 โดยเชิญประมุขสงฆ์ต่างประเทศ และผู้นำของประเทศต่างๆ ที่นับถือพระพุทธศาสนาเข้าร่วมกิจกรรม มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการร่วมกำหนดรูปแบบและประสานงานกับวัด ศาสนสถาน สถานที่ท่องเที่ยวและประชาชนจัดกิจกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ หลังจากที่ปีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 20 ล้านคน