05-10-2561

ลงนาม MOU ผลักดันโครงการ "โชห่วย 4.0" ใช้ดิจิทัลบริหารตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ หนุนเศรษฐกิจชุมชน

   ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยถึง การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการโชห่วย 4.0” ระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม /กระทรวงพาณิชย์ /บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด /ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส ว่า ทั้ง 5 หน่วยงาน มีเจตนารมณ์ในการร่วมกันผลักดันและสนับสนุนร้านค้าโชห่วยชุมชน ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว จะนำเทคโนโลยีอีคอมเมิร์ซมาใช้ในการสั่งซื้อสินค้าของ ร้านค้าขนาดเล็กในชุมชนไปยังผู้ผลิต ซึ่งทุกฝ่ายเห็นชอบตรงกันและได้ตกลงร่วมกันจัดทำบันทึก ข้อตกลงฯนี้ขึ้น โดยแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ ดังนี้ กระทรวงดิจิทัลฯ มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และ กำกับดูแล การนำระบบงานดิจิทัลสู่ร้านค้าชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการพัฒนาความรู้ของประชาชนให้มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ และสร้างมูลค่าเพิ่มด้วย เทคโนโลยีดิจิทัล /กระทรวงพาณิชย์ ทำหน้าที่ในการเจรจากับผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ เพื่อจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคที่เป็นที่นิยมของประชาชนในราคาที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนให้กับ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมยังเป็นผู้คัดเลือกร้านค้าที่อยู่ในโครงการธงฟ้าประชารัฐที่เหมาะสม เพื่อเข้าร่วมโครงการโชห่วย 4.0 และบริหารความสัมพันธ์กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ /ด้านบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ทำหน้าที่ในการพัฒนาช่องทางการรับคำสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ แบบ B2B ผ่านแอปพลิเคชันให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้สามารถสั่งซื้อสินค้าได้สะดวกยิ่งขึ้น พร้อมทั้งการบริหารสินค้าคงคลัง ให้อยู่ในจำนวนที่เหมาะสม รวมถึงการบริหารคำสั่งซื้อสินค้า โดยพัฒนาการเชื่อมต่อระบบระหว่างคำสั่งซื้อ และ Warehouse Management System (แวร์เฮาส์ เมแนจเม้นท์ ซิสเต็มท์) แบบรายชั่วโมงในระยะแรก และแบบ Real Time (เรียล ไทม์) ในระยะต่อไป โดยนำการบริหารด้านโลจิสติกส์ เข้ามาประกอบด้วย นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของระบบบริหารคลังสินค้า ซึ่งรวมถึงการบริหารสินค้าเข้า-ออก อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย รวมถึงการจัดเก็บสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ตลอดจนการพัฒนาระบบชำระเงิน ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ประกอบด้วยระบบโอนเงินผ่านธนาคาร การใช้บัตรเครดิต ระบบบัตรเงินสด และช่องทางการชำระเงินอื่นๆ ด้านธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ทำหน้าที่ในการสนับสนุนด้านผลิตภัณฑ์ ทางการเงินของธนาคาร ให้กับเจ้าของร้านที่เข้าร่วมโครงการฯ ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ หรือตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด พร้อมทั้งการพัฒนาระบบการสะสมแต้มเพื่อแลกซื้อ สินค้าชุมชนด้วย

   ทั้งนี้ จากความร่วมมือของ 5 หน่วยงานในครั้งนี้ ถือเป็นการต่อยอดโครงการระบบงานร้านค้าปลีก ของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ และโครงการร้านธงฟ้าประชารัฐ ของกระทรวงพาณิชย์ ตามความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อผลักดันเทคโนโลยีดิจิทัลให้เข้าไปมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับชุมชน ลดความเลื่อมล้ำของประชาชน ตลอดจนการลดช่องว่างด้านการแข่งขัน กระจายความรู้ด้านอีคอมเมิร์ซ สร้างรายได้ไปสู่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ให้สามารถเติบโตด้วยตนเองอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการผลักดันประเทศไปสู่การเป็น "ไทยแลนด์ 4.0" ซึ่งการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมระดับชุมชน ถือเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันผลักดันต่อไป