10-10-2561

นายกรัฐมนตรี อนุมัติใช้งบประมาณกลาง อุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานค่าหนังสือเรียน ปี 2561

    นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ขอรับ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวนกว่า 2,000 ล้านบาท ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษา 42 หน่วยงาน กระทรวงวัฒนธรรม 1 หน่วยงาน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวม 44 หน่วยงาน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักเรียนกว่า 10 ล้านคน เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณไว้ร้อยละ 50 ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับการจัดซื้อหนังสือเรียนให้นักเรียนได้ครบทุกคน ขณะที่หน่วยงานไม่สามารถปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ได้ กระทรวงศึกษาธิการในฐานะฝ่ายเลขานุการเจ้าของแผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงได้จัดทำแผนการปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจำปี 2561 เสนอของบกลางตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 โดยขณะนี้ สำนักงบประมาณได้มีหนังสือถึงกระทรวงศึกษาธิการ ว่า พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความเห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 959,898,800 บาท โดยเป็นส่วนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 455,657,700 บาท และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 504,241,100 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานรายการค่าหนังสือเรียนประจำปี 2561 เรียบร้อยแล้ว