10-10-2561

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับใหม่ถึงคณะรัฐมนตรี

   ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. ได้ส่งร่าง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับใหม่ ซึ่งมีทั้งหมด 160 มาตรา ไปที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยมีสาระสำคัญ เช่น ให้ยกเลิก พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 /พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 / พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 / คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ที่ 16 ปี 2560 เรื่องการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 และยกเลิกคำสั่ง คสช.ที่ 19 ปี 2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 3 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ข้อ 8 (1) (วงเล็บหนึ่ง) เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ 9 และข้อ 13

   ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ยังให้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ ก.พ.ค.ศ. ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 7 คน โดยกรรมการ ก.พ.ค.ศ.ต้องทำงานเต็มเวลา ให้เลขาธิการ ก.ค.ศ.เป็นเลขานุการ และแต่งตั้งข้าราชการในสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นผู้ช่วยเลขานุการไม่เกิน 2 คน ทั้งนี้ กรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปี และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว จากนั้นให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทั้ง 7 คนประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แล้วให้นายกรัฐมนตรี นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไป