08-11-2561

กระทรวงศึกษาธิการ เร่งปรับสมรรถนะเด็กสายอาชีพ รับรองฝีมือนักศึกษาจบแล้วรู้จริงทำได้จริง มอบหมาย

   นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้หารือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถึงการดำเนินการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล ซึ่งต่อจากนี้ไปการเรียนอาชีวศึกษาทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช. และประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรือ ปวส. จะเปลี่ยนโฉมใหม่ โดยได้มอบหมายให้ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไปดำเนินการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวศึกษาทั้งสองระดับ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในปีการศึกษา 2562 ทันที สำหรับการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวะใหม่นั้นคือการให้ระบุสรรถนะของผู้เรียนในใบจบการศึกษาของ ปวช.และ ปวส. เช่น นักศึกษาที่จบสาขาแมคคราทอนิกส์ ระดับ ปวช. ก็จะถูกระบุความสามารถสมรรถนะของผู้เรียนในใบจบการศึกษาว่าอยู่ในระดับไหน เป็นต้น เพราะต่างประเทศผู้ที่เรียนสายอาชีพเมื่อจบการศึกษาจะมีการระบุสมรรถนะในใบจบการศึกษาไว้ด้วย ที่ผ่านมาการเรียนอาชีวะมักจะเหมือนเรียนครบจบแน่ เรียนจบหลักสูตรแล้วไม่มีระบุการันตีฝีมือนักศึกษา และหากผู้จบการศึกษาต้องการจะเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรมก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเข้าไปรับการประเมินสมรรถนะใหม่ที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพอีก ดังนั้นหากสามารถระบุสมรรถนะผู้เรียนในใบจบการศึกษาของเด็ก จะเป็นที่ต้องการของนายจ้าง เพราะนายจ้างต้องการแบบนี้และเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากหลักสูตรการเรียน การสอนอาชีวศึกษาได้สร้างสมรรถนะใหม่แบบครบวงจร อย่างไรก็ตามการดำเนินการเรื่องนี้ถือเป็นการเปลี่ยนมุมมองอาชีวะใหม่ เพื่อผลิตคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศที่มีการขยายตัวในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม การวิจัยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ซึ่งกำลังคนอาชีวะถือว่ามีความสำคัญและเป็นปัจจัยหนึ่ง ในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต